Personálna agenda

bootstrap themes
Evidencia personálnej agendy obsahuje nasledovné položky:
• vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
• vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti,
• príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov,
• vystavovanie potvrdení pre úradné účely,
• kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy,
• spracovanie výplatných pások zamestnancov,
• vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd,
• príprava prevodných príkazov,
• spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu,
• vedenie evidencie sociálneho fondu,
• spracovanie štatistických výkazov,
• ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca,
• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad,
• vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.). 

Kontakt

 Telefon: +421-948-246 663